COMBO VIÊN XƯƠNG KHỚP NGỰA BẠCH TẶNG CAO NGỰA MẬT ONG